Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Заочне відділення


    ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:
  • Виробництво харчової продукції;
  • Виробництво хліба, кондитерських,
  • макаронних виробів і харчоконцентратів;
  • Бродильне виробництво і виноробство;
  • Готельно-ресторанна справа;
  • Облік і оподаткування.

Підготовка студентів за заочною формою навчання у ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій» проводиться відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділах», «Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ» (затв. 31.08.2020 р.), «Положення про організацію заочної форми навчання у Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ» (затв. 17.12.2016 р.)

Заочне відділення коледжу є важливим структурним підрозділом ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій» і здійснює підготовку фахівців за ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Навчання на заочному відділенні – найкраща можливість для працюючих отримати вищу освіту і підвищити свою кваліфікацію без відриву від виробництва.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організація заочного навчання здійснюється відповідно до робочих навчальних планів певного напрямку (спеціальності) та графіку навчального процесу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud1.jpg

Графіком навчального процесу передбачається три сесії протягом навчального року: одна настановча та дві лабораторно-екзаменаційні. Сумарна тривалість сесій на навчальний рік відповідає обсягу регламентованих законодавством додаткових відпусток (ст. 216 – 220 КЗпП України та ст. 15 Закону України «Про відпустки»).

Навчальний процес для студентів заочної форми навчання включає: аудиторні заняття (лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття, консультації), виконання домашніх контрольних робіт, курсових робіт та проектів, самостійну роботу і консультації з окремих розділів і тем дисципліни, проведення контролю знань (заліки, екзамени, захист курсових робіт та проектів). Для кожного студента складається індивідуальний навчальний графік на навчальний рік.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud2.jpg

У навчальному процесі на відділенні застосовується модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методи активного навчання, комп’ютерна техніка.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud3.jpg


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ–ЗАОЧНИКІВ

Важливим чинником в організації самостійної роботи студентів є методичне забезпечення навчального процесу.

Значну допомогу в забезпеченні студентів-заочників навчально-методичною літературою надає Методична рада коледжу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud4.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud5.jpg

Зусиллями директора коледжу, к.е.н. Григорціва М.В. у коледжі створено Видавничий центр, на базі якого здійснюється видання організаційно-методичної літератури.

У циклових комісіях розроблені методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань у формі домашніх контрольних робіт, курсових робіт і проектів, дипломних проектів.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу metod2web.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу metod4web.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу metod3web.jpg

Студенти заочної форми навчання мають право на користування бібліотекою коледжу.


ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Практичні навики студенти набувають під час проходження виробничої та переддипломної практики на базових підприємствах харчової промисловості, готелях, бухгалтеріях базових підприємств і організацій.

Практична підготовка студентів є необхідною складовою підготовки фахівців і покликана забезпечити набуття студентами вмінь і практичних професійних навичок.

Після закінчення терміну практики студенти звітують у письмовій формі про виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт підписує і оцінює керівник практики від підприємства (організації).

У коледжі проводиться відкритий захист практики з метою встановлення рівня засвоєння знань, умінь і навичок, що передбачені робочими навчальними програмами навчальних дисциплін та програмами практик.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zaoch-stud6.jpg


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Підсумковий контроль – це семестровий контроль, що проводиться в обсязі навчальних матеріалів, визначеному робочими навчальними програмами навчальних дисциплін, що вивчаються протягом семестру у терміни, встановлені робочим навчальним планом. Він може здійснюватися у таких формах:

екзамен – форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу з певної навчальної дисципліни;

диференційований залік – оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання індивідуальних завдань.

Студент допускається до складання диференційованого заліку, якщо він виконав усі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою навчальної дисципліни.

Державна атестація студентів, які закінчують навчання в коледі за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам діючих стандартів за напрямом чи спеціальністю. Державна атестація здійснюється деравною екзаменаційною комісією (ДЕК), яка створюється щорічно для кожного напряму підготовки (ОКР «Фаховий молодший бакалавр») на кожні спеціальності.

Форма державної атестації визначається галузевими стандартами вищої освіти і може проводитись у формі державного екзамену та у формі захисту дипломного проекту (роботи).

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-002web.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-014web.jpg

Зміст, форма і методи проведення державного екзамену визначаються галузевим стандартом вищої освіти.

Державний екзамен носить комплексний характер і проводиться за індивідуальними комплексними завданнями з урахуванням змісту декількох професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Структура, зміст та порядок виконання дипломних проектів і робіт проводиться у відповідних рекомендаціях, які розробляються випусковими цикловими комісіями.