Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Бібліотека. Нові надходження.


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zahist-vitchizny-web.jpg

Комп’ютерна графіка. Вступ до Autodesk  Inventor

Дмитрів І.В.

Дмитрів І.В. Комп’ютерна графіка. Вступ до Autodesk  Inventor: навч.посіб./ І.В. Дмитрів, Р.В. Городняк, М.А. Карп; ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій». – Львів: СПОЛОМ, 2021. – 196 с.

У навчальному посібнику висвітлено особливості інтерфейсу Autodesk Inventor Professional 2020, основні команди та способи їх введення. Розглянуто методики створення та редагування тривимірних параметричних моделей деталей, складальних одиниць, особливості нанесення та редагування розмірів на електронних кресленнях. Розкрито можливості виконання інженерних розрахунків деталей та спряжень на міцність з використанням методу кінцевих елементів.

Для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів спеціальності 133 — «Галузеве машинобудування».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zahist-vitchizny-web.jpg

Захист Вітчизни

Гарасимів І. М.

Захист Вітчизни : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. //I. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл.

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Відомості, подані в підручнику, сприятимуть підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій.

Видання призначено для навчання юнаків і дівчат за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників); для студентства педагогічних навчальних закладів, а також для педагогів, які викладають предмет «Захист Вітчизни».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pecepty-web.jpg

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

Павлов О. В.

Навчально-практичний посібник / О. В. Павлов. – Видання перероблене і доповнене – К.: ПрофКнига, 2018. – 336 с.

Збірник містить 227 рецептур на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв.

Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з діючими ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією і містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Isory-web.jpg

Історія України

Григорців М. В., Каранда І. І.,
Шеремета О. М.

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Львів: Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ, 2019. 246 с.

У посібнику викладено матеріал до вивчення курсу; окреслено тематику лекційних та семінарських занять; викладено текст повного курсу лекцій із визначенням завдань для самостійного опрацювання: запропоновано літературу для більш поглибленого вивчення курсу; подано критерії та тести перевірки знань та вмінь студентів згідно вимогам щодо необхідної компетенції, яку повинен здобути студент наприкінці оволодіння курсом.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу konfliktologiya-web.jpg

Конфліктологія

Скібіцька Л. І.

Навчальний посібник. Друге видання. – К.: Кондор, 2018. – 384 с.

У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу «Конфліктологія».

Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктами, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів. У посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опору змінам та стратегії використання людського потенціалу.

З метою психологічної самодіагностики та для здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу matem-web.jpg

Математика

Бевз Г. П., Бевз В. Г.

Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для
10 кл. закладів загальної середньої освіти /
Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. — 288 с.: іл.

У цьому підручнику пропонується інтегрований курс математики. До нього входять найважливіші теми з алгебри, початків аналізу та з геометрії. Також тут є задачі та вправи різних видів і рівнів складності.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу neorximiya-web.jpg

Неорганічна хімія.

Сегеда A.C.

Пропедевтичний курс. Навчальний посібник. Видання третє, доповнене, змінене. – K.: Кондор, 2018. – 308 с.

Навчальний посібник «Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс» написаний державною мовою, використовує терміни, визначення та позначення, які рекомендовані IUPAC і Українською національною комісією з хімічної термінології і номенклатури (УНКоХіТерН), має широкий профіль використання. Він рекомендується студентам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Але його можуть використовувати студенти всіх вищих навчальних закладів, які вивчають курс неорганічної хімії. Рекомендований посібник може бути корисним і викладачам неорганічної хімії у вищих навчальних закладах, а також вчителям і учням шкіл і ліцеїв.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pravoznav-web.jpg

Правознавство

Філіпенко Т. М.

Правознавство : (проф. рівень) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед, освіти / Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий. – Київ : Генеза, 2018. – 352 с. : іл.

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з правознавства (профільний рівень), затвердженої МОН України.

Матеріал підручника спрямовано на формування предметної компетентності та інших ключових компетентностей.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pekonomiya-web.jpg

Політична економія

Григорців М. В., Попадинець H. М.

Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 071 (облік і оподаткування), 075 (маркетинг). Львів: Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ, 2019. 218 с.

Навчально-методичний посібник містить робочу програму дисципліни «Політична економія», виклад основних тем дисципліни, термінологічний словник, плани лекційних і практичних занять. У посібнику запропоновано збірник задач, в якому окрім умов пропонуються приклади розв’язування типових задач. Посібник дає змогу студентам ознайомитись із питаннями підсумкового контролю знань та контрольною тестовою програмою.

Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу vino-web.jpg

Технологія вина

М.В. Білько, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, І.М. Бабич

Задачі і приклади: навч. посіб. / М.В. Білько, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, І.М. Бабич. — К.: НУХТ, 2017. —290 с.

Розглянуто технологічні схеми виробництва виноградних і плодово-ягідних вин, коньяків та ігристих вин. Наведено розрахунки задач, шо застосовуються у відповідних технологічних процесах, розрахунки продуктів з одиниці сировини з виходом проміжних продуктів, товарної продукції, відходів, з урахуванням втрат у виробництві із заданим асортиментом виноматеріалів та діючими у промисловості нормативами.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технологію виноградних і плодово-ягідних вин. Може бути корисним фахівцям виноробної галузі та проектних установ.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу ukr-mova-web.jpg

Українська мова

Голуб Н. Б., Новосьолова В. І.

Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова, – К.: Педагогічна думка, 2018. – 200 с.: іл.

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 10 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій.

З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо.

Для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Ximiya-web.jpg

Хімія

Попель П. П.

Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2018. — 256 с. : іл.

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому розглянуто класифікацію, склад, будову, властивості та застосування найважливіших органічних сполук. Містить практичну роботу, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу english-web.jpg

English

Карпюк О. Д.

Англійська мова (10-й рік навчання) (English (the 10th year of studies)): підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль : „Видавництво Астон”, 2018. — 256 с. : іл.

Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі «іноземні мови», передбачений програмою, чинною з 2018 року. Інтегровані змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека» та «Підприємливість та фінансова грамотність» знаходять свою реалізацію в тематиці навчального матеріалу та характері завдань.