Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Положення (статут)


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу statut-web.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

про Відокремлений структурний підрозділ
«Львівський фаховий коледж
харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій»

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій» (далі – Положення) є основним документом, який регламентує діяльність Відокремленого структурного положення «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій».

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про вишу освіту», інших законодавчих і нормативних документів в галузі освіти, Статуту Національного університету харчових технологій.

1.3. Коледж засновано у 1940 році. У 2004 році коледж приєднано до НУ XT як відокремлений структурний підрозділ (наказ МОН України «Про реорганізацію Львівського державною коледжу харчової і переробної промисловості шляхом приєднання до Національного університету харчових технологій» № 910 від 02.12.2004р.) без права юридичної особи. Наказом Мінстерства освіти і науки України № 538 від 22 квітня 2020 року коледж перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій».

1.4. Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій» (далі – Коледж) є відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (далі – Університет) без права юридичної особи та має статус закладу фахової перед вищої освіти і є неприбутковим закладом освіти.

Коледж має печатку зі своїм найменуванням, бланки, кутові штампи, свій логотип та інші символи.

1.5. Повне найменування Коледжу:

українською мовою – Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»,
англійською мовою – Subdivision “Lviv Professional College of Food and Processing Industry, National University of Food Technologies”.

Скорочена назва коледжу:

українською мовою -ВСП «ЛФКХПП НУХТ»,
англійською мовою – Subdivision “LPCFPINUFT”.

1.6. Місцезнаходження Коледжу: 79060, м. Львів, вул. Пулюя, 42, тел. (032) 263-62-61, факс (032) 263-82-22, електронна адреса: ldkhp@ukr.net.

1.7. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність неприбуткових організацій та цього Положення.

1.8. Основним видом діяльності Коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти. Коледж може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти.

Здобуття фахової освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям профільної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту. У перехідний період (до закінчення терміну навчання студентів, які вступили до 31 грудня 2019 року) Коледж провадить освітню діяльність щодо підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

1.9. Діяльність Коледжу провадиться на принципах автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності органів управління Університету, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів; поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень; незалежності від політичних партій і релігійних організацій.

1.10. Головними завданнями Коледжу є:

– забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту, вищу освіту, профільну загальну освіту;
– підготовка кадрів для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості освіти;
– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, профільної середньої освіти, освітньо- кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, освітнім ступенем молодшого бакалавра;
– підготовка до вступу у заклади освіти;
– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;
– виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;
– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
– поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
– налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
– взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;
– ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.

1.11. Для здійснення поставлених завдань Коледж має право:

– запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
– визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;
– приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково- педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;
– формувати та затверджувати штатний розпис відповідно до законодавства;
– утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки
закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами;
– запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за освітні, мистецькі, наукові, дослідницькі, інноваційні, спортивні та інші досягнення;
– надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до чинного законодавства;
– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, спортивної та інноваційної діяльності;
– самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;
– присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітній ступінь молодшого бакалавра, здобувачам, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання за відповідним рівнем чи ступенем;
-видавати здобувачам освіти документи, що підтверджують здобуття певного рівня чи ступеня освіти одночасно з документом про профільну середню освіту;
– провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;
– провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
– брати участь у роботі міжнародних організацій;
– запроваджувати власну символіку та атрибутику;
– звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами відповідних документів;
– здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства, Статуту Національного університету харчових технологій та цього Положення;
– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;
– здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.12. Коледж зобов’язаний:

– дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
– мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;
– створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
– вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності у методичних і наукових роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;
– мати офіційний веб-сайт, оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;
– здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання.

1.13. Структура Коледжу визначається штатним розписом, затвердженим в установленому порядку.

Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, циклові комісії, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи.

Відділення – це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

Циклова комісія – це структурний підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково- педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи.

Коледж зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку.

У складі Коледжу можуть також утворюватися навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-виробничі комбінати, конструкторські бюро, творчі майстерні та мистецькі школи, навчально-дослідні господарства, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців; підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти впродовж життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення; підрозділи, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) або початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

Структурні підрозділи Коледжу створюються та реорганізовуються
рішенням Педагогічної ради Коледжу відповідно до головних завдань
діяльності Коледжу і функціонують на підставі окремих положень.

РОЗДІЛ II. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Коледж узгоджує свою діяльність з Місією, Візією та поділяє цінності Національного університету харчових технологій, системно
імплементує у діяльність Кодекс академічної етики, створює передумови для формування громадянської позиції колективу; культури відповідальності кожного за результати діяльності Коледжу як освітньої організації, реалізує Концепцію освітньої діяльності та враховує стратегічні напрями розвитку Університету.

2.2. Освітня діяльність Коледжу спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці фахівців в умовах багатопрофільності на основі системного, особистісноорієнтованого, компетентнісного підходів та шляхом створення інноваційного середовища для розвитку кожного учасника освітнього процесу. Особливість освітньої діяльності Коледжу у порівнянні з іншими навчально-науковими структурними підрозділами Університету, які надають вищу освіту, полягає у наданні фахової передвищої освіти, в тому числі у поєднанні з профільною загальною середньою освітою. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти.

Випускник Коледжу має бути готовим до продовження навчання за обраною спеціальністю, продуктивної праці за фахом, планування і реалізації власної життєвої траєкторії.

2.3. Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів з питань освіти, Статуту Університету, цього Положення, документів, наказів, розпоряджень, що регламентують освітній процес в Університеті.

2.4. Освітня діяльність здійснюється на засадах цілісності, системності, науковості, інноваційності, динамічності, доступності, прогностичності, прозорості, доцільності, практичності, ефективності, якості.

2.5. Основними принципами освітньої діяльності Коледжу є гуманізм, студентоцентризм, партнерство, відкритість, інноваційність, інклюзивність, відповідність змісту підготовки фахівців кон’юнктурі ринку праці.

2.6. Шляхами та механізмами реалізації концепції освітньої діяльності Коледжу є:

– побудова освітньо-професійних програм підготовки фахівців на компетентних засадах;
забезпечення практичної спрямованості освітньо-професійних програм підготовки фахівців;
– забезпечення механізму актуалізації змісту освітніх програм відповідно до запиту стейкхолдерів та з урахуванням випереджувальної ролі освіти в економіці;
розширення спектру освітніх програм із урахуванням регіональних потреб;
– забезпечення належного розвитку кадрового потенціалу;
– розвиток інфраструктури;
– створення умов для активного дозвілля здобувачів освіти;
– сприяння розвиткові та підтримка діяльності органів студентського самоврядування;
– співпраця з роботодавцями, громадськими та професійними організаціями.

РОЗДІЛ IIІ. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

3.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки \тювноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Коледжу як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у сфері ¦ правління якого перебуває Коледж.

3.2. Національний університет харчових технологій, в межах його компетенції:

3.2.1. Вчена рада Університету ухвалює рішення:

– про створення, перейменування, реорганізацію, ліквідацію Коледжу, а також про затвердження положення про Коледж чи внесення змін до нього;
– про затвердження правил прийому до Коледжу;
-щодо утворення наглядової ради Коледжу та затвердження її персонального складу;
– з інших питань, що належать до компетенції Вченої ради Університету згідно з чинним законодавством України та внутрішніх локальних актів Університету.

3.2.2. Ректор у порядку, встановленому законодавством та Статутом Університету:

– ухвалює рішення про оголошення конкурсного відбору на посаду директора Коледжу, укладання/розірвання контракту з директором Коледжу;
-вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, затверджує його штатний розпис;
-призначає на посади та звільняє заступників директора, головного бухгалтера Коледжу за поданням директора, затверджує їх посадові інструкції.

3.2.3. Університет як засновник Коледжу через уповноважені органи забезпечує:

-створення у Коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
-здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
– утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів освіти;
-створення умов для продовження навчання здобувачами освіти за обраною ними спеціальністю у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу;
– створення в Коледжі відповідно до вимог чинного законодавства України безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
– здійснення контролю за дотриманням законодавства, внутрішніх локальних актів Університету та виконанням цього Положення;
– здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, установчими та іншими документами Університету.

Університет може делегувати окремі свої повноваження наглядовійраді Коледжу, директору Коледжу або іншому органу управління Коледжу.

РОЗДІЛ IV. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ

4.1. Станом на 01 січня 2020 р. на балансі Коледжу обліковуються:

4.1.1 Основні засоби: на суму 21784635грн
4.1.2. Інші необоротні матеріальні активи: на суму 1367743грн

4.2. Всі матеріальні цінності закріплені за матеріально- відповідальними особами, з якими укладено договори про матеріальну відповідальність.

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є Конференція трудового колективу Коледжу, включаючи виборних представників з числа студентів.

5.2. На Конференції повинні бути представлені всі категорії працівників Коледжу та виборні представники з числа осіб, які навчаються в Коледжі. У роботі Конференції беруть участь, як правило, всі педагогічні (науково-педагогічні) працівники, для яких робота в Коледжі є основним місцем роботи. При цьому загальна чисельність делегатів Конференції затверджується з урахуванням того, що педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу повинні становити не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування. Делегати з числа інших працівників обираються зборами окремих структурних підрозділів Коледжу відповідно до встановлених Педагогічною радою квот.

5.3. Строк повноваження делегатів Конференції становить один рік. Повноваження делегата Конференції достроково припиняється у разі його звільнення (переведення) з роботи в Коледжі або відрахування з числа студентів.

5.4. Постійно діючим керівним органом Конференції трудового колективу Коледжу є Президія, склад якої обирається на першому засіданні Конференції нового скликання. До складу Президії входить Голова Конференціїтрудового колективу Коледжу та секретар.

5.5. Повноваження Президії:

– скликає Конференцію трудового колективу Коледжу;
– створює робочі групи для вивчення та підготовки проектів рішень з питань, що виносяться на розгляд Конференції;
– керує Конференцією;
– контролює виконання рішень Конференції;
– приймає рішення щодо призначення виборів делегатів у cтруктурних підрозділах, у зв’язку із закінченням строку повноважень делегатів або їх достроковим припиненням.

5.6. Конференція трудового колективу Коледжу:

– подає пропозиції Вченій раді Університету щодо затвердження Положення про Коледж, його нової редакції чи внесення змін до нього;
– заслуховує щорічний звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;
– розглядає за обґрунтованим поданням Педагогічної ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу і направляє відповідне подання ректору Університету;
– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
– затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу і Колективний договір;
-приймає рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до законодавства України та нормативних документів Університету.

5.7. Конференція трудового колективу Коледжу скликається не рідше одного разу на рік. Конференцію скликає Президія за ініціативою директора Коледжу або на підставі рішення Педагогічної ради чи на вимогу не менш як третини делегатів Конференції трудового колективу Коледжу шляхом зібрання підписів.

5.8. Засідання Конференції трудового колективу Коледжу є правомірною, якщо в ній бере участь не менше двох третин загального складу обраних делегатів. Рішення Конференції трудового колективу Коледжу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу обраних делегатів, якщо інше не передбачено Статутом або іншими положеннями Університету.

5.9. Рішення Конференції трудового колективу Коледжу фіксуються в протоколі та за необхідності вводяться в дію розпорядженнями директора. Секретар Конференції трудового колективу Коледжу веде протокол засідання Конференції. Директор Коледжу забезпечує облік та збереження протоколів Конференції трудового колективу Коледжу.

5.10. Студентське самоврядування.

1) Студентське самоврядування створюється як невід’ємна частина громадського самоврядування Коледжу для вирішення питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, участі в управлінні Коледжем.

2) Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх, та здійснюється студентами безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням.

3) У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, внутрішніми локальними актами Коледжу та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

4) Органи студентського самоврядування діють на принципах:

– добровільності, колегіальності, відкритості;
– виборності та звітності;
– рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
– академічної доброчесності.

5) Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу (Конференція) та його структурних підрозділів (Загальні збори).

6) Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Коледжу.

7) Делегати на Конференцію студентів Коледжу обираються на Загальних зборах відділень шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.

8) Голова органу студентського самоврядування та його заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.

9) З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Коледжу.

10) Органи студентського самоврядування:

– беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням;
– беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
– проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
– беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
– захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
делегують своїх представників до робочих та дорадчо- консультативних органів;
– ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
– беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;
– розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису Коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
– вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
– мають право оголошувати акції протесту;
– мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
– виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

11) За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування приймаються рішення про:

– відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);
– переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на інше;
– поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;
– діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі;
– затвердження Положення про організацію освітнього процесу.

У разі, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції, такі рішення приймаються без відповідного погодження.

12) Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна Коледжу).

13) Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління Коледжу.

14) Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.11. Порядок формування органів студентського самоврядування Коледжу, їх права та обов’язки, строк повноважень, а також порядок обрання виборних представників студентів Коледжу до складу органів управління Коледжу визначаються відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту Університету та затверджуються Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.12. Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом директора Коледжу. До компетенції Педагогічної ради Коледжу належать:

– визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку Коледжу;
– розгляд проекту положення про Коледж, а також пропозицій щодо внесення змін до нього;
– розгляд проекту кошторису та річного фінансового звіту Коледжу;
– ухвалення відповідно до законодавства рішень про розміщення власних надходжень Коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
– визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– погодження за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;
– надання згоди на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій за поданням директора Коледжу;
– затвердження Положення про організацію освітнього процесу та інших положень;
– затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
-внесення подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Коледжу;
– обговорення питань та визначення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
– прийняття рішень та/або рекомендацій з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
– право ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;
прийняття рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
– прийняття рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
– прийняття рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.

5.13. Педагогічну раду Коледжу очолює її голова, яким є директор Коледжу.

До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, завідувачі лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації (за наявності), голова студентського самоврядування Коледжу, представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Законом України «Про фахову передвишу освіту».

При цьому не менш як 75 відсотків складу Педагогічної ради повинні становити педагогічні, науково-педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
Виборні представники осіб, які навчаються, обираються Конференцією студентського самоврядування.

Виборні представники з числа студентів беруть участь у роботі Педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються.

5.14. Рішення Педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу;

5.15. Рішення Педагогічної ради Коледжу вводяться в дію наказом директора Коледжу.

5.16. Робота Педагогічної ради Коледжу здійснюється на підставі відповідного Положення.

5.17. Дирекція є постійно діючим колегіальним робочим органом Коледжу, який забезпечує вирішення поточних питань діяльності Коледжу та вироблення рішень, спрямованих на удосконалення роботи Коледжу.

5.18. До складу дирекції входять директор Коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій. До складу дирекції можуть входити інші співробітники Коледжу, а також
представники студентів. Персональний склад дирекції затверджується розпорядженням директора. Дирекцію очолює директор Коледжу.

5.19. Дирекція у межах повноважень:

– розглядає питання щодо організації освітньої, наукової, методичної, соціально-гуманітарної, міжнародної та іншої діяльності Коледжу;
– забезпечує виконання законодавства України, положень Статуту Університету, цього Положення, наказів і розпоряджень ректора Університету, а також інших документів Університету всіма співробітниками та здобувачами освіти Коледжу;
– координує діяльність структурних підрозділів Коледжу;
– заслуховує інформацію заступників директора, керівників структурних підрозділів Коледжу про стан справ та проблеми, пов’язані з організацією освітньої, наукової, методичної, соціально-гуманітарної, міжнародної та іншої діяльності структурних підрозділів та Коледжу;
– розглядає підсумки моніторингу успішності студентів;
– заслуховує питання щодо необхідності внесення змін у навчальні плани, освітні програми;
-розглядає питання вдосконалення освітнього процесу, наукової, методичної, кадрової, міжнародної та іншої діяльності Коледжу;
– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Коледжу.

5.20. Засідання дирекції проводяться не рідше двох разів на місяць. Для вирішення невідкладних питань з ініціативи директора може бути скликане позачергове засідання дирекції. Відповідальність за виконання рішень дирекції покладається на заступників директора за напрямами роботи, а також на осіб, визначених у рішеннях дирекції.

5.21. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу можуть утворюватися інші робочі органи – методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія, які діють на підставі відповідних Положень.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої діяльності Коледжу директор Коледжу має право утворювати на громадських засадах дорадчі органи не передбачені даним Положенням.

5.22. Університет створює та затверджує строком на п’ять років персональний склад наглядової ради у кількості від трьох до п’яти осіб.

Членом наглядової ради не може бути особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або знята в установленому порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підлягає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

До складу наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та здобувані фахової перед вищої освіти цього закладу.

5.23. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

5.24 Наглядова рада має право:

1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

2) брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;

3) брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;

4) контролювати дотримання установчих документів Коледжу;

5) проводити конкурсний відбір на посаду керівника Коледжу;

6) здійснювати нагляд за економічною діяльністю Коледжу;

7) розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти Коледжу;

8) розглядати щорічні звіти керівника Коледжу про реалізацію стратегії розвитку;

9) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);

10) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;

11) вносити Університету подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, установчими документами Коледжу або контрактом;

12) здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу передвищої освіти.

5.25. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються цим Положенням. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, відео трансляція та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

5.26. Університет має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

5.27. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк доводиться до відома директора Коледжу та є обов’язковим до розгляду та відповідного реагування.

РОЗДІЛ VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ, ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ З
ДИРЕКТОРОМ КОЛЕДЖУ

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює директор. Директор Коледжу підпорядкований ректору Університету та діє на підставі відповідного доручення.

6.2. Директор Коледжу є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими органами влади, юридичними та фізичними особами і діє на підставі та в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», Статутом Університету та цим Положенням.

6.3. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади за рішенням ректора Університету з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами Університету та контрактом.

6.4. Директор Коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада закладу. Порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора Коледжу затверджується Вченою радою Університету, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

6.5. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України,мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

6.6. Одна й та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки.

6.7. Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням наглядової ради або Конференції трудового колективу Коледжу з підстав, визначених законодавством, за порушення законодавства України, установчих документів Університету, цього Положення та/або умов контракту.

6.8. Подання про відкликання директора може бути внесене на Конференцію трудового колективу Коледжу більшістю складу Педагогічної ради Коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього директора.

6.9. Подання ректору Університету про відкликання директора Коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів делегатів Конференції трудового колективу Коледжу.

6.10. У визначених законодавством випадках ректор Університету за поданням наглядової ради Коледжу може призначити виконувача обов’язків директора Коледжу з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки.

6.11. Директор Коледжу щороку звітує перед трудовим колективом Коледжу, ректором Університету. Звіт директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку щорічно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу.

6.12. Завдання, права та обов’язки директора Коледжу:

– здійснює безпосереднє управління Коледжем, спрямовує його діяльність на досягнення поставлених цілей, втілення візії, місії та цінностей Університету, виконання стратегії розвитку Коледжу для забезпечення його сталого зростання;
– організовує діяльність Коледжу;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формування його структури, формування штатного розпису та затвердження відповідно до законодавства, розпорядження майном та коштами, забезпечення дотримання штатно-фінансової дисципліни;
– забезпечує розроблення, відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Коледжу;
– забезпечує дотримання законодавства, установчих документів Коледжу, виконання рішень Конференції трудового колективу, Педагогічної ради Коледжу;
– видає накази та розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу;
– забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
– затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Коледжу;
– встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Коледжу відповідно до законодавства України, Колективного договору;
– приймає рішення щодо застосування дисциплінарних стягнень у порядку, передбаченому законодавством України;
– подає ректору Університету пропозицій на призначення та звільнення заступників директора, головного бухгалтера;
– призначає на посаду завідувачів відділень та голів циклових комісій за погодженням з Педагогічною радою Коледжу;
– забезпечує охорону праці та безпеки життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
– формує контингент здобувачів освіти;
– у встановленому законодавством порядку проводить відраховування з Коледжу та поновлення на навчання здобувачів освіти;
– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітньо-професійних програм;
– за погодженням з Педагогічною радою Коледжу ухвалює рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
– організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
– здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково- педагогічних та інших працівників;
– створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;
– сприяє діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, які діють у Коледжі;
– зміцнює спортивно-оздоровчу базу закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;
– спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій Коледжу (за наявності) подає Конференції трудового колективу Коледжу для затвердження Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і підписує їх після відповідного затвердження;
– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та контрактом.

6.13. Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень qboi’m заступникам.

РОЗДІЛ VІІ.ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ

7.1. До майна Коледжу належать:

– нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
– майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
– інші активи, визначені законодавством.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно- правового статусу Коледжу з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на праві оперативного управління або господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше майно.

Землекористування та реалізація прав на землю здійснюється Коледжем відповідно до Земельного кодексу України.

Повноваження засновника (засновників) Коледжу щодо
розпорядження державним (комунальним) майном, закріпленим за Коледжем, здійснюються відповідно до законодавства.

7.2. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за Коледжем на праві оперативного управління або господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Власні надходження Коледжу, за умови набуття статусу бюджетної установи, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення Педагогічної ради Коледжу зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Коледжу і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально- технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо відповідно до цього Положення.

Передача в оренду Коледжем закріплених за ним на праві оперативного управління або господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Коледжу повинні відповідати вимогам доступності згідно з будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Проектування, будівництво будівель, споруд і приміщень Коледжу здійснюється з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

7.3. Коледж у порядку, визначеному законодавством України, та відповідно до Положення, має право:

– власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів, крім випадків, визначених законодавством України;
– засновувати сталий фонд Коледжу та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, cпоруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
– провадити фінансово-господарську діяльність в Україні;
– використовувати закріплене за ним майно, закріплене за ним на аві господарського відання чи оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства України;
– списувати повністю амортизовані основні фонди (засоби), інші необоротні матеріальні активи, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. гривень;
– створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, інноваційної або господарської діяльності;
– створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно- мистецьких структурних підрозділів;
– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;
– спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково- педагогічних та інших працівників Коледжу та осіб, які в ньому навчаються;
– відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства України;
-здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на зміцнення матеріальної бази Коледжу.

РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює Університет, засновник Університету або уповноважений ним орган.

8.2. Правові засади організації і ведення бухгалтерського обліку, складання звітності в Коледжі здійснюються на рівні державного регулювання та управління.

8.3. Звітність Коледжу повинна бути достовірною, давати чітке і повне явлення про майновий та фінансовий стан і результати діяльності. За місцем використання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню та залежно від періоду – на місячну, квартальну та річну.

8.4. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших законодавчих та нормативно-правових актів веде оперативний та бухгалтерський облік, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх згідно з установленими нормами та порядком до відповідних органів, яким законодавством України надано право контролю за певними напрямами діяльності.

8.5. Крім звітності про власні господарські операції Коледж складає та подає до Університету, Міністерства освіти і науки України та Державної казначейської служби України фінансову звітність.

8.6. Внутрішня звітність використовується для потреб Університету і надається на вимогу керівництва Університету.

8.7. Головний бухгалтер Коледжу забезпечує протягом року незмінну
облікову політику, своєчасність, безперервність та повноту відображення господарських операцій з грошовими коштами, розрахунками та зобов’язаннями Коледжу.

8.8. Складання статистичної, податкової, фінансової та бухгалтерської звітності, здійснення контролю за її основними показниками та своєчасним звітуванням покладається на директора та головного бухгалтера Коледжу.

8.9. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність статистичної, податкової, фінансової та бухгалтерської звітності.

8.10. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством країни та внутрішніми актами Університету.

8.11. Контроль за додержанням законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність Коледжу здійснюється відповідними органами в межах їхніх повноважень, передбачених законодавством та внутрішніми актами Університету.

Рішення та діяльність Коледжу (крім інформації з обмеженим доступом) є відкритими. Результати прийнятих рішень і провадження діяльності Коледжу підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

8.12. Обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі здобувачів освіти підлягають бюджет Коледжу, його видатки та доходи, стан майна Коледжу та порядок його використання.

8.13. Це Положення та інші документи Коледжу, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад керівних органів закладу, а також бюджет Коледжу та річний, у тому числі фінансовий, звіт оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу.

8.14. Коледж оприлюднює на офіційному веб-сайті:

– установчі документи Коледжу;
– ліцензії на провадження освітньої діяльності;
– сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм;
– структуру та органи управління Коледжу;
– кадровий склад Коледжу згідно з ліцензійними умовами;
– освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в Коледжі, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою;
– інформацію про ліцензований обсяг Коледжу за кожною спеціальністю;
– інформацію про мову освітнього процесу;
– інформацію про наявність вакантних посад, порядок їх заміщення;
– інформацію про наявність вільних місць у гуртожитку, розмір плати проживання;
– результати моніторингу якості освіти;
– перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
– іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням Коледжу або на вимогу законодавства.

8.15. Коледж зобов’язаний оприлюднювати на веб-сайті кошторис і ансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕДЖУ

9.1. Положення про Коледж схвалюються Конференцією трудового колективу Коледжу за поданням Педагогічної ради Коледжу, затверджуються Вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

9.2. Зміни та доповнення до Положення про Коледж оформляються шляхом викладення в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, шо і саме Положення.

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюється за відповідним рішенням
Міністерства освіти і науки України згідно із законодавством.

10.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка ворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної місії входять представники органу управління майном, Університету та Коледжу. Порядок, а також строк на подання претензій кредиторам визчаються органом управління майном.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу й подає його до Університету та Міністерству освіти і науки України.

10.4. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

10.5. Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. Реорганізація чи ліквідація Коледжу не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Коледжі. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

10.7. Коледж вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення відокремленого структурного підрозділу.